Niek Vanoosterweyck

resident Bosacademie

Niek Vanoosterweyck resideert in Het Bos van 12 t/m 19 december 2023

In onze gepolariseerde wereld wordt een vraagstuk al snel teruggebracht tot ja of nee, goed of slecht, zwart of wit. Waar is nog plek om samen te komen? Waar valt speelsheid te ontdekken binnen die strakke kaders van uitersten? Geïntrigeerd door het binaire systeem. De wereld van nullen en enen. Voor zijn nieuwe voorstelling-in-wording Grijswaarden problematiseerd hij polarisatie en gaat hij aan de slag met polariserend licht. Hij onderzoekt de techniek waarmee je lichtgolven af kan breken en manipuleren in samenspel met de spelers. Licht en donker. Aan en uit. Samen met twee spelers werkt hij aan een ruimte die interactief reageert en alleen uitersten een parameter zijn. Lukt het om mens en ruimte een dialoog aan te laten gaan. Kan het samenspel een trio worden. Blijft het O en I of Ø?

ENG
In our polarised world, an issue is quickly reduced to yes or no, good or bad, black or white. Where is there still room to come together? Where is playfulness to be discovered within those rigid frameworks of extremes? Intrigued by the binary system. The world of zeros and ones. For his new show-in-waiting Grijswaarden, he problematises polarisation and sets to work with polarising light. He explores the technique by which you can break down and manipulate light waves in interaction with the players. Light and dark. On and off. Together with two players, he works on a space that reacts interactively and only extremes are a parameter. Do humans and space succeed in entering into a dialogue. Can the interplay become a trio. Will it remain O and I or Ø?

Niek Vanoosterweyck (BE/NL), een in Antwerpen gewortelde mimekunstenaar met een opleiding vanuit Amsterdam, laat zijn kunst voortkomen uit zijn verlangen naar een symbiotische samenwerking tussen lichaam en technologie. Hij creëert installaties en voorstellingen die het publiek uitdagen hun perspectief te verschuiven en hun eigen invloed te herkennen en te benutten. Zijn project ‘TANZMANSCHINE’ heeft al een plek gevonden in zowel het Stedelijk Museum als op festival De Parade. In zijn reis door de Benelux zoekt hij naar manieren om de wisselwerking tussen lichaam, licht en geluid te intensiveren. Niek ziet de theaterruimte als een geheel, waarbij licht en geluid integrale onderdelen van de uitvoering zijn, niet enkel als achtergrond, maar als actieve elementen die bijdragen aan de ervaring.

ENG
Niek Vanoosterweyck (BE/NL), an Antwerp-based mime artist with an education from Amsterdam, makes his art stem from his desire for a symbiotic collaboration between body and technology. He creates installations and performances that challenge audiences to shift their perspective and to identify and use their own influence. His project 'TANZMANSCHINE' has already found a place in both the Stedelijk Museum and at festival De Parade. In his journey through the Benelux, he looks for ways to intensify the interaction between body, light and sound. Niek sees the theatre space as a whole, where light and sound are integral parts of the performance, not just as background, but as active elements that contribute to the experience.

TOONMOMENT !

Grijswaarden - research presentation - 15 december, 20:00

credits
Mimographer - Niek Vanoosterweyck
Players - Nazar Rakhmanov & Sylvie Huysman
Image - Pieter Vandenhoudt
Photo - Tine Declerck
Software - Gertjan Biasino
Technical support - Titus Duitshof
Lens design - Jurriaan De Vos
Outside eye - Milan Van Bortel
Made possible by - HetBos, Grensverleggers, DansBrabant, Grand Theatre Groningen