OPEN CALL BOSPARADE

Schrijf je in vóór 1 mei 2024 en wandel, roep of dans ook mee in de Bosparade!!

Register before May 1, 2024 and walk, shout or dance with us in the Bosparade!!

(google form: https://forms.gle/vCZhTg6i6AyY5Qpt5 )

Online infomoment: 15/04 17:00

NL

Aan iedereen met een feestelijke verbeelding!

Het is met veel enthousiasme dat wij iedereen uitnodigen voor BosParade ter ere van het 10-jarig bestaan van het jeugd- en kunstencentrum Het Bos in het midden van de stad. Als onderdeel van een groter tiendaags festival krijgen wij de eer om de opening van het evenement te markeren met een betoverende stoet. Hiervoor zijn we op zoek naar jouw creativiteit!

Ons gratis evenement is bedoeld om een inclusieve en gastvrije sfeer te creëren, waarin we samen deel kunnen nemen aan een kleurrijk feest op straat. Waarom dit project? We wilden iets leuks op poten zetten, een samenwerkingsproject vol kleur, muziek en plezier. Bovendien koesteren we een diepe liefde voor Het Bos en willen we die liefde delen met de stad Antwerpen.

Ons ultieme doel is om Antwerpen te laten zien hoe leuk het is om gek en creatief te zijn. We willen een wandeling organiseren waar iedereen vrij is om te creëren en zichzelf te uiten, of gewoon mee deel wilt uitmaken van een wandelend verjaardagsfeest op straat. We willen diversiteit in Antwerpen vieren, jong talent in de schijnwerpers zetten en het gemeenschapsgevoel versterken.

Kortom, kom en laat je inspireren terwijl we samen bouwen aan een levendige en inclusieve gemeenschap vol creativiteit en samenhorigheid. We kijken ernaar uit om jou en vele anderen te verwelkomen voor een dag vol plezier en verbinding!

We kijken er erg naar uit om met jullie te paraderen!

Groetjes Nastia Krasinskaia & Orphea Aerts

Over de Parade: De parade zal een korte, maar stevige wandeling zijn van ongeveer 2 km (+-1 uur), die doorheen de straten rond Het Bos aan de Ankerrui kronkelt Het is een viering van plezier, gemeenschap en creativiteit. We streven ernaar om mensen van alle leeftijden en achtergronden samen te brengen in een sfeer van verwondering en ontdekking. Iedereen en alle vormen van creativiteit zijn welkom! Of je nu een performer bent, kunstenaar, kostuummaker, muzikant, danser of een combinatie van dit alles. Wij nodigen jou uit om je ideeën in te dienen!

Thematische Inspiratie: Het thema van het ‘10 jaar Het Bos Festival is 'resort' en de verbeelding van hoe de wereld eruit zou kunnen zien over 10 jaar. Dit biedt een brede bron van inspiratie voor onze parade. We moedigen deelnemers aan om hun visies en dromen voor de toekomst te integreren in hun creatieve bijdragen. Maar dit is geen vereiste en iedereen is vrij om te doen wat ze willen!

Praktisch: De Grote BosParade vindt plaats op 16 mei tussen 17:00 en 19:00 uur. Zorg dat je klaar staat om deel te nemen! Om de parade voor te bereiden, organiseren we enkele workshopdagen in Het Bos (wanneer?). Iedereen is welkom om deel te nemen, maar wees ervan bewust dat je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen materiaal en benodigdheden.

Workshopdagen: We nodigen jullie ook uit om deel te nemen aan enkele workshops in Het Bos, waar we samen kunnen creëren en ons voorbereiden op de parade. Dit is tevens een uitstekende gelegenheid om elkaar te ontmoeten en ideeën uit te wisselen. Er zal wat materiaal beschikbaar zijn om iets moois te maken om te dragen tijdens de stoet! De exacte datum staat nog niet vast, maar reken ergens tussen 6 en 12 mei!

Hoe deel te nemen: Om deel te nemen aan deze spannende gebeurtenis, stuur ons jouw voorstel voor de parade. We willen graag al jullie geweldige ideeën horen! Zorg ervoor dat je jouw voorstel indient vóór 1 mei, zodat we voldoende tijd hebben om ons paradeprogramma samen te stellen.

We kijken er enorm naar uit om samen met jullie een ongelooflijk dolle Parade te creëren en het 10-jarig bestaan van Het Bos op spectaculaire wijze te vieren!

ENG

Dear Creative Minds!

It is with great enthusiasm that we invite everyone to BosParade in honor of the 10th anniversary of the youth and arts center Het Bos in the middle of the city. As part of a larger ten-day festival, we will have the honor of marking the opening of the event with an enchanting parade. For this we are looking for your creativity!

Our free event aims to create an inclusive and welcoming atmosphere, where we can participate together in a colorful celebration on the streets.

Why this project? We wanted to create something fun, a collaborative project full of color, music and fun. Moreover, we cherish a deep love for Het Bos and we want to share that love with the city of Antwerp.

Our ultimate goal is to show Antwerp how fun it is to be crazy and creative. We want to organize a walk where everyone is free to create and express themselves, or simply want to be part of a walking birthday party on the street.

We want to celebrate diversity in Antwerp, put young talent in the spotlight and strengthen the sense of community.

In short, come and be inspired as we build together a vibrant and inclusive community full of creativity and togetherness. We look forward to welcoming you and many others for a day of fun and connection!

We are really looking forward to walking with you!

xoxo Nastia Krasinskaia & Orphea Aerts

About the Parade: The parade will be a short but brisk walk of approximately 2 km (+-1 hour), winding through the streets around Het Bos aan de Ankerrui. It is a celebration of fun, community and creativity. We strive to bring people of all ages and backgrounds together in an atmosphere of wonder and discovery. Everyone and all forms of creativity are welcome! Whether you are a performer, artist, costume maker, musician, dancer or a combination of all of these. We invite you to submit your ideas!

Thematic Inspiration: The theme of the '10 years of Het Bos Festival is 'resort' and the imagination of what the world could look like in 10 years. This provides a broad source of inspiration for our parade. We encourage participants to integrate their visions and dreams for the future into their creative contributions. But this is not a requirement and everyone is free to do whatever they want!

Practical: The Grote BosParade takes place on May 16 between 5:00 PM and 7:00 PM. Make sure you're ready to participate! To prepare for the parade, we are organizing several workshop days in Het Bos (when?). Everyone is welcome to participate, but please be aware that you are responsible for your own materials and supplies.

Workshop days: We also invite you to participate in some workshops in Het Bos, where we can create together and prepare for the parade. This is also an excellent opportunity to meet each other and exchange ideas. There will be some material available to make something beautiful to wear during the procession! The exact date has not yet been determined, but expect somewhere between May 6 and 12!

How to participate: To participate in this exciting event, send us your proposal for the parade. We'd love to hear all your great ideas! Make sure you submit your proposal before May 1 so that we have enough time to put together our parade program.

We are really looking forward to creating an incredibly crazy Parade together with you and celebrating the 10th anniversary of Het Bos in a spectacular way!