Extra Academy: Eline De Clercq

Do 16 maart 2023
19:00

Extra Academy organiseert een open programma van lezingen, performances, workshops en screenings rond artistieke praktijk, reflectie en onderzoek. Het platform is er een waarbij deelnemers kennismaken met praktijken en visies die niet of nauwelijks in de media of het kunstonderwijs aan bod komen. Zo ambiëren ze een veel ruimer beeld te scheppen van de gelaagdheid en rijke complexiteit van wat een hedendaagse artistieke praktijk kan betekenen in dialoog met o.a. kunsthistorische, socio-politieke, filosofische en economische implicaties.

Eline De Clercq verbleef meermaals in Tokyo waar haar stijl evolueerde naar een kritische lezing van de Europese kunstgeschiedenis. Haar schilderijen, tekeningen, teksten, installaties en film tonen de onderbelichte aspecten van ecologie en LGBTQIA+. Eline werkt aan een ecotoon tussen tuinieren en een intersectionele kunstpraktijk. In haar portretten exploreert Eline de verscheidenheid van lesbische en non binaire mensen, of hoe ziet het gezicht er uit van wie er buiten de norm valt van een museum, galerie en kunstboek? Sinds 2019 ontwikkelt Eline het ecologische artistieke project de Gesamthof, een lesbische tuin. Deze tuin wordt geactiveerd door rondleidingen over gender diversiteit, dekolonialisme, economie, botanische systemen, klimaatsveranderingen en ecologie. De tuin is een voortdurend veranderend kunstwerk waarbij de mens niet centraal staat en kunst deel uitmaakt van het grotere geheel. Eline kiest ervoor om geen solo tentoonstellingen te maken, en werkt steeds samen met andere intersectionele kunstenaars om de aandacht te vestigen op de inhoudelijk verweven artistieke presentaties. Hiervoor heeft ze in 2018 Wool Publishing opgericht, een artistiek project dat zowel in de fysieke ruimte als op papier samenwerkt met multiculturele stemmen. Sinds 2022 startte Eline als onderzoeker een participatieve tuin in de Koninklijke Academie in Antwerpen om de studenten verbonden aan verschillende kunstrichtingen te betrekken in het herstel van ecologie en om in de beeldende kunsten de klimaatscrisis en weerbaarheid bespreekbaar te maken.

Eline De Clercq stayed several times in Tokyo where her style evolved into a critical reading of European art history. Her paintings, drawings, texts, installations and film show the underexposed aspects of ecology and LGBTQIA+. Eline works on an ecotone between gardening and an intersectional art practice. In her portraits, Eline explores the diversity of lesbian and non binary people, or what does the face of those outside the norm of a museum, gallery and art book look like? Since 2019, Eline has been developing the ecological artistic project the Gesamthof, a lesbian garden. This garden is activated by guided tours on gender diversity, decolonialism, economics, botanical systems, climate change and ecology. The garden is an ever-changing work of art where humans are not central and art is part of the bigger picture. Eline chooses not to make solo exhibitions, and always collaborates with other intersectional artists to draw attention to the intrinsically intertwined artistic presentations. To this end, she founded Wool Publishing in 2018, an artistic project that offers multicultural voices both in physical space and on paper. Since 2022, Eline has initiated a participatory garden at the Royal Academy in Antwerp as a researcher to engage students connected to the art disciplines in restoring ecology and to discuss climate crisis and resilience in the visual arts.